Zrównoważony rozwój

Pojęcie zrównoważonego rozwoju firmy, organizacji i indywidualnych osób można określić jako komplementarne działania i sposoby myślenia, które zakładają zrównoważone podejście, co wyklucza koncentrację na jednym obszarze prowadzonej działalności.

W praktyce oznacza to, że zarówno przedsiębiorstwa, organizacje i indywidualne osoby ponoszą odpowiedzialność nie tylko za ich wpływ na teraźniejszość (tu i teraz), ale na przyszłość, którą kształtują i pozostawią po sobie dla innych. Takie rozumienie zrównoważonego rozwoju wymaga od wielu podmiotów innego, często nowego podejścia i sposobu myślenia.

Co jeszcze warto wiedzieć o zrównoważonym rozwoju?

Rosnąca presja społeczna, potrzeba wiarygodnych informacji i danych czy kurczące się zasoby naturalne to tylko nieliczne z wyzwań stojących przed firmami, organizacjami i indywidualnymi osobami. Prowadzenie działalności biznesowej wprost nastawionej na zarabianie pieniędzy to kierunek tu i teraz. Kierunek myślenia jednowymiarowego, który pomija trendy i tendencje globalne oraz wyzwania społeczno-kulturowo-gospodarcze. Idea zrównoważonego rozwoju opiera się na umiejętnym rozróżnieniu pojęć teraźniejszości i przyszłości:

TU I TERAZ

- Wyuczona nieświadomość np. prowadzonej działalności na rynek, sektor, branżę, środowisko naturalne,
- Jednowymiarowość działań np. opracowywanie rozwiązań w oparciu o wiedzę wybranej, wąskiej grupy osób,
- Selektywne podejście np. dział jako organizm nie jako jego część,
- Reaktywne podejście np. brak systemowego podejścia np. do rozwiązywania problemów społecznych,
- Przywództwo jako cel sam w sobie,
- Innowacyjność w odpowiedzi na bieżące potrzeby firmy

Źródło: Opracowanie własne

PRZYSZŁOŚĆ

- Świadomość wpływu np. prowadzonej działalności na rynek, branżę, środowisko naturalne,
- Wielowymiarowość działań np. praca projektowa w oparciu o zasoby wszystkich działów firmy,
- Holistyczne podejście np. firma jako organizm,
- Systemowe podejście np. świadoma i długoterminowa strategia zaangażowania społecznego,
- Przywództwo elementem zarządzania wartością dla interesariuszy,
- Innowacyjność tworząca wartość dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Idea zrównoważonego rozwoju nierozerwalnie związana jest z koncepcją społecznej odpowiedzialności. Jest pojęciem szerszym i zawiera w sobie wiele strategicznych elementów CSR. Zrównoważany rozwój zakłada umiejętność zdobycia się na odwagę brania pełnej odpowiedzialności za działalność firmy, organizacji czy osoby. W praktyce oznacza to gotowość do rozumienia skutków wielu działań, decyzji, ruchów rynkowych i wypowiedzi. Ważna jest świadomość wpływu działalności na pracowników i ich rodziny, dostawców i ich dostawców, opinię publiczną itp. Takie podejście buduje wartość marki, firmy czy osoby w oczach szerokich grup społecznych. Takie podejście buduje też zrównoważoną wartość dla obecnych i przyszłych pokoleń. To z kolei wpływa na rentowność projektów biznesowych, wycenę wartość akcji spółki czy ciągłość procesów inwestycyjnych.

molo

Zrównoważony rozwój w biznesie

Powszechnie wiadomo, że jedyną trwała rzeczą w biznesie jest zmiana. Utarty skądinąd frazes od lat jest bardzo aktualny. Stagnacja spycha biznes w nieznane dotąd rejony i rodzi obawę o przyszłość. Dynamika jest paliwem współczesnych biznesów – twierdzą jedni. Inni zaś dodają, że zrównoważona. I tu dochodzimy do sedna pojęcia. Coraz więcej firm, niezależnie od wielkości i skali biznesu, opiera swoje modele o strategię zrównoważonego rozwoju. Ma ona na celu zrównoważone zarządzanie aspektami ekonomiczno-gospodarczym, społecznym, ludzkim i ekologicznym. Kluczowym założeniem tej strategii jest takie zarządzanie, kreowanie, oddziaływanie na ww. aspekty, by  każdy z osobna i wszystkie razem tworzyły pożądaną spójną całość. W praktyce osiągnięcie tzw. idealnego stanu równowagi powinno być celem długoterminowym każdego biznesu i wyrazem jego strategicznego planowania. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że coraz powszechniejszą praktyką staje się wycena spółek przez pryzmat ich podejścia i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Banki oraz inne instytucje finansowe niejednokrotnie kreują obraz wartości spółki w oparciu na przykład o raportowane przez nie dane pozafinansowe ESG (ang.: E – environment; S- social; G – governance). Przejrzystość informacji buduje zaufanie. To rodzi przewidywalność i lepsze postrzeganie przez potencjalnych inwestorów, akcjonariuszy czy inne zainteresowane podmioty. Przedsiębiorstwa świadomie realizujące strategię zrównoważonego rozwoju, dążą do maksymalnej rentowności przy zachowaniu użyteczności społecznej oraz ekologicznej. 

 

Kryteria ESG – to grupa czynników odnoszących się do kwestii środowiska naturalnego, społecznego oraz tak zwanego ładu korporacyjnego. Owe grupy czynników budują materialną i niematerialną wartość firmy, organizacji czy instytucji w zakładanym okresie czasu. Najczęściej dotyczy to perspektywy średnioterminowej i długoterminowej. Choć w wymiarze punktowym i jednostkowym benefity wynikają także z oceny w krótkim okresie. Świadome zrządzanie tymi czynnikami coraz wyraźniej znajduje swój wyraz w tzw. portfelach inwestycyjnych. A więc takich, w których zapadalność decyzji o inwestowaniu środków pieniężnych w ten czy inny podmiot istotnie zależy od spójności realizowanych działań na gruncie społecznym, środowiskowym i tzw. ładu korporacyjnego.

Zrównoważony rozwój dla dobra przyszłości

Zgodnie z rekomendacją Organizacji Narodów Zjednoczonych od 1 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe Cele Zrównoważonego Rozwoju. Cele przyjęte przez 193 państwa członkowskie skupiają się na trzech strategicznych kwestiach dla świata w kontekście zrównoważonego rozwoju: wzroście gospodarczym, inkluzyjności społecznej oraz ochronie środowiska. W praktyce oznacza to przyjęcie nowej agendy zrównoważonego rozwoju pod nazwą “Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, która zawiera 17 Celów i 169 zadań. ONZ przewiduje, że cele będą realizowane do 31 grudnia 2030. Partycypacje wielu państw a także liczny wkład społeczeństw obywatelskich wspierało definiowanie następujących celów:

 • Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie.
 • Cel 2: Wyeliminować głód, zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie, promować zrównoważone rolnictwo.
 • Cel 3: Zapewnić wszystkim w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrostan
 • Cel 4: Zapewnić inkluzywną i jakościowo dobrą edukację oraz promować uczenie się przez całe życie.
 • Cel 5: Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.
 • Cel 6: Zapewnić dostępność wody dla wszystkich ludzi oraz zrównoważone zarządzanie wodą i infrastrukturą sanitarną.
 • Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.
 • Cel 8: Promować trwały, inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.
 • Cel 9: Budować odporną infrastrukturę , promować inkluzywną i zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacyjność.
 • Cel 10: Zmniejszyć nierówności w obrębie państwa i między państwami.
 • Cel 11: Uczynić miasta i ludzkie osiedla były inkluzywnymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi miejscami.
 • Cel 12: Zapewnić zrównoważoną konsumpcję i zrównoważone wzorce produkcyjne.
 • Cel 13: Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki.
 • Cel 14: Chronić morza i oceany oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważonych sposób.
 • Cel 15: Chronić, przywrócić i promować zrównoważone wykorzystywania ekosystemów lądowych, zarządzać lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać straty w bioróżnorodności.
 • Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi; zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Tworzyć efektywne, obywatelskie i inkluzywne instytucje na wszystkich szczeblach.
 • Cel 17: Wzmocnić sposoby implementacji Celów i odnowić światowe partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

 

White leaf 2015, All rights reserved Realizacja: Empressia