strategia csr

Myśląc strategicznie o społecznej odpowiedzialności firmy, organizacji czy osoby nie możemy pominąć najważniejszego dokumentu na poziomie organizacji, jakim jest strategia CSR. Jest to dokument, który opisuje i definiuje kierunki naszych obecnych i przyszłych działań.

Światowi liderzy społecznej odpowiedzialności, a także rosnąca z roku na rok liczba firm, organizacji osób w Polsce, systematycznie rozwija własne strategie CSR. Świadomość szans integracji podstawowego modelu biznesowego ze strategią społecznej odpowiedzialności to fakt. Korelacja procesów, polityk, procedur, a czasem wręcz ich współzależność stają się podstawą efektywności zarządczej na poziomie organizacji.

Co to jest strategia CSR?

Strategia CSR to kompleksowy i spójny z wizją biznesową firmy/organizacji/osoby kierunek działalności. To całościowe spojrzenie na misję organizacji, którego fundamentami są działania:

  1. operacyjne,
  2. prawne,
  3. społeczno-kulturowe,
  4. środowiskowe,
  5. rynkowe.

Strategia posiada wartościujący charakter. Oznacza to, że oparta powinna być o konkretne wartości na poziomie całej organizacji. Dotyczy to nie tylko sfery deklaracji i komunikacji działań, ale także procesów biznesowych, planowania strategicznego, ewaluacji i wnioskowania. Ważnym elementem strategii CSR jest jej wymierny i biznesowy charakter. Oznacza to projektowanie takich rozwiązań, które dadzą się sprawdzić, poddać weryfikacji oraz ocenie. Należą do nich między innymi: kluczowe wskaźniki efektywności (ang. key performance indicators), rankingi czy zrównoważona karta wyników (ang. balanced scorecard).

Po co nam Strategia CSR?

Strategia CSR wspiera i buduje wartość firmy, organizacji i marki, porządkuje i nadaje strategiczny kierunek, umacnia wartości, określa cele i sposoby ich realizacji. Jest drogowskazem, który pozwala zarządzać relacjami oraz operacjami w przedsiębiorstwie. Brak strategii uniemożliwia pomiar efektywności, oszacowanie długofalowej rentowności podejmowanych działań czy wreszcie wprowadzenie spójnych zmian na poziomie procesów i projektów. Strategia CSR pozwala ponadto zidentyfikować mocne i słabe strony działalności oraz zdefiniować szanse i zagrożenia. Pozwala też, porównać stan obecny w oparciu o uznane normy i standardy jak np. ISO 26000, wytyczne GRI, Global Compact czy SA8000.

Strategia CSR

Ważnym aspektem procesu budowy strategii jest uwzględnianie badań pracowniczych, konsumenckich, społecznych, trendów kulturowych, oczekiwań klientów, inwestorów czy dostawców. Strategia pomaga nam znaleźć tzw. „samorodki” czyli obszary, na których być może zbudujemy naszą przewagę konkurencyjną na rynku. Bowiem strategia CSR to inwestycja w przyszłość, a stopa zwrotu jest niewspółmierna do nakładów.

Kilka ważnych zasad w budowie strategii CSR

Dictionary of Business English (1989) definiuje samo pojęcie strategii w sposób następujący: strategia to plan, w którym są zawarte zadania odnoszące się do funkcjonowania organizacji w przyszłości, a odpowiedzialność za wykonanie tych zadań spoczywa na jednostkach szczebla naczelnego kierownictwa. Ta ogólna teza dość dobrze wpisuje się w fundamenty myślenia strategicznego w odniesieniu do CSR. Oczywiście jak każda strategia biznesu, zarządzania tak i ta posiada swoje unikalne atrybuty. Co zatem warto wiedzieć o tych zasadach rozpoczynając budowę strategii CSR:


Kreowanie wartości. Przystępując do budowy rozwiązań strategicznych każda organizacja powinna osadzić swoje działania o indywidualny fundament wartości. Określić je, opisać i tak komunikować by były powszechnie zrozumiałe.


Budowa kultury organizacyjnej. Bardzo istotne jest opisanie wszystkiego tego co nazywamy kulturą organizacyjną poprzez słowne, graficzne czy wizualne atrybuty. Takie podejście wprowadzi potrzebny ład i porządek na wczesnym etapie prac.


Definicja wizji przyszłości. Innymi słowy pokaż „wyższy” cel społecznej odpowiedzialności twojego biznesu. Namaluj obraz, na którym widać drogę i cały kontekst, który temu towarzyszy. Wizualizacja jest bardzo pomocna w praktyce biznesowej.
Opisz sposoby realizacji wizji. W tym celu warto skorzystać ze sprawdzonych norm, standardów czy wytycznych. Nim to zrobisz, porównuj, analizuj, badaj i dużo czytaj. Inspiruj się dobrymi przykładami z rynku. Na końcu oceń czy jest to adekwatne do działań twojej organizacji.


Angażuj ludzi. Bez wsparcia specjalistów z innych kluczowych dla biznesu dziedzin prawdopodobnie nie uda się zbudować dobrego planu strategicznego dla CSR. Istotą jest więc umiejętność korzystania z doświadczeń wszystkich szczebli w organizacji – włączając koniecznie Zarząd.


KPI. Czasy CSR, w których opisywaliśmy pewne zjawiska dawno minęły. Istotą dobrej strategii jest jej opomiarowanie. A więc definiuj cele wyższego i niższego rzędu. Cele pośrednie i bezpośrednie. Cele strategiczne i operacyjne. Bez tego, twoja strategia nie będzie strategią.

Co zyskamy dzięki strategii CSR?

Benefitów wynikających z dobrze przygotowanej strategii jest tyle, ile odwagi ma dana organizacja do mierzenia się z przeciwnościami wynikającymi z procesu jej opracowywania. Każdy projekt strategiczny niesie za sobą ładunek wiedzy o organizmie jakim jest dana organizacji. Jest swoistym przekrojowym badaniem pozwalającym ocenić mocne i słabe jego strony. Pozwala także uzmysłowić szanse i zagrożenia z realizacji lub zaniechania w dłuższej perspektywie czasu. Warto w tym miejscu podkreślić, że zysk nie dla każdego ma jednakową wartość. Pomimo benefitów ważnych tylko dla danej organizacji istnieją także te, które określić można jako uniwersalne:

  • Kapitał ludzki
  • Kapitał finansowy
  • Kapitał edukacyjny
  • Kapitał społeczny
  • Kapitał przyrodniczy

Za każdym z uniwersalnych kapitałów stoją liczne benefity dla organizacji. Dobrze opracowana strategia CSR potrafi wpływać na te kapitały. Potrafi kształtować je w taki sposób, który rozwija i umacnia wartość całej organizacji.

White leaf 2015, All rights reserved Realizacja: Empressia