społeczna odpoweidzialność biznesu

Społeczną odpowiedzialność biznesu, organizacji i indywidualnych osób można określić jako unikalny sposób myślenia o prowadzaniu działalności gospodarczej oraz świadomość wpływu jej wartości na ludzi, społeczeństwo, środowisko naturalne, uwarunkowania rynkowe oraz procesy.

Oznacza to, że zarówno przedsiębiorstwa, organizacje i indywidualne osoby ponoszą odpowiedzialność nie tylko za działalność ekonomiczno-prawną, ale także za działalność społeczną i realizację jej celów. Zobowiązanie do odpowiedzialności w wymiarze społecznym sprowadza się między innymi do:

 • Podnoszenia etycznych standardów działania i pracy,
 • Strategicznego kierunku działań, integrującego wszystkie sfery prowadzonej działalności (np. strategia, polityka CSR),
 • Transparentnej polityki informacyjnej (np. publikacje raportów społecznych),
 • Zarządzania poprzez wartości i budowę kultury organizacyjnej,
 • Odpowiedzialności za pracowników, współpracowników i kooperantów (np. łańcuch dostaw i wartości),
 • Budowy rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko naturalne,
 • Systematycznego dialogu z interesariuszami (np. pracownicy, NGO, samorządy, uczelnie, konkurencja, stowarzyszenia, organizacje branżowe, społeczności lokalne, inwestorzy, klienci, media),
 • Budowy rozwiązań systemowych wspierających rozwiązywanie problemów społecznych (np. projekty edukacyjne, programy mentoringowe, dzielenie się wiedzą i zasobami).

Koncepcja CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu)

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest pojęciem bardzo szerokim i multidyscyplinarnym. Złożoność i kompleksowość terminu przedstawiono i opublikowano w 2010 roku w Normie ISO 26000 Guidance on social responsibility. Norma autorstwa licznych ekspertów współpracujących z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną ISO definiuje CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu) jako:

„Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko" poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które: 

 1. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju,
 2. Zdrowia i dobrobytu społeczeństwa, 
 3. Bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy, 
 4. Jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania, 
 5. Jest spójne z organizacją i praktykowane w jej relacjach.

Źródło: www.pkn.pl/iso_26000

CSR norma

Sama norma wspiera różnego rodzaju organizacje na drodze ku strategicznym korzyściom wynikającym ze świadomych działań odpowiedzialnych społecznie. Jak czytamy w podstawowych informacjach o dobrowolnej Normie Międzynarodowej ISO 26000:2010, ma także zachęcić organizacje do wyjścia poza nałożone prawem zobowiązania, przy jednoczesnym zrozumieniu, że przestrzeganie prawa jest podstawowym obowiązkiem jakiejkolwiek organizacji i niezbędną częścią jej odpowiedzialności społecznej.
Kluczowe obszary i zagadnienia omawiane w normie ISO 26000 to:


Zarządzanie organizacją - które obejmuje takie zagadnienia jak: prawa człowieka i jego zagrożenia, należyta staranność, unikanie współsprawstwa, rozpatrywanie skarg, dyskryminacja oraz grupy szczególnie wrażliwe, prawa obywatelskie, polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne, fundamentalne zasady i prawa w miejscu pracy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - które obejmuje takie zagadnienia jak: zatrudnienie i stosunek pracy, warunki pracy i ochrona socjalna, dialog społeczny, bezpieczeństwo i higiena pracy,rozwój i szkolenie w miejscu pracy.

Środowisko naturalnektóre obejmuje takie zagadnienia jak: zapobieganie zanieczyszczeniu, zrównoważone korzystanie z zasobów oraz przeciwdziałanie i przystosowanie do zmian klimatycznych.


Uczuciwe praktyki biznesowe - które obejmuje takie zagadnienia jak: przeciwdziałanie korupcji, odpowiedzialne zaangażowanie polityczne, uczciwa konkurencja, promocja odpowiedzialności społecznej w łańcuchu wartości czy poszanowanie praw własności.

Sprawy konsumenckie - które obejmuje takie zagadnienia jak: uczciwy marketing, rzetelna informacja, wzorce umów, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, zrównoważona konsumpcja, obsługa i wsparcie konsumenta, załatwianie skarg i rozwiązywanie sporów, ochrona prywatności i danych osobowych konsumentów, dostęp do niezbędnych usług, edukacja i świadomość. 

Zaangażowanie i rozwój społeczności - które obejmuje takie zagadnienia jak: zaangażowanie społeczności, edukacja i kultura, tworzenie miejsc pracy i rozwój umiejętności, rozwój i dostęp do technologii, tworzenie bogactwa i dochodów, zdrowie oraz inwestycje społeczne. 

CSR według ONZ

Inną szeroką definicję społecznej odpowiedzialności biznesu przedstawia idea Global Compact. Z inicjatywy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kofi Annana, w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 1999 roku sformułowano 10 zasad stanowiących wyzwanie dla przedstawicieli świata biznesu, które zachęcają firmy, organizacje oraz indywidualne osoby do kierowania się nimi i włączania ich do codziennej działalności. Zasady odnoszą się do 4 obszarów działań:

Prawa człowieka - do najważniejszych kwestii należą: popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową oraz eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Standardy pracy - które dotyczą: poszanowanie wolności stowarzyszania się, eliminacja wszelkich form pracy przymusowej, zniesienie pracy dzieci i fektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Ochrona środowiska naturalnego - rozumiana jako: prewencyjne podejście do środowiska, podejmowanie inicjatyw odpowiedzialności ekologicznej, stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych jemu technologii.

Przeciwdziałanie korupcji - do najważniejszej kwestii w tym obszarze należy: przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym dotyczących kwestii wymuszeń oraz łapówkarstwa.

Społeczna odpowiedzialność biznesu źródłem przewagi konkurencyjnej

Zaangażowanie się przedsiębiorców, organizacji i indywidualnych osób w wybór społecznie odpowiedzialnej drogi ma swoje wymierne korzyści. Tak zwane benefity CSR to, potwierdzone wieloma badaniami i wskaźnikami, określone wartości. Należą do nich między innymi:

 1. Budowa wartości dla udziałowców i inwestorów,
 2. Większe zaangażowanie pracowników,
 3. Poprawa procesów zarządzania ryzykiem,
 4. Rozwój kultury organizacyjnej w oparciu o kierunek zarządzania wartością,
 5. Wzrost zainteresowania i poziomu rozważania zakupu produktów i usługi przez klientów,
 6. Wzrost lojalności i większa skłonność do rekomendacji produktów i usług firmy,
 7. Poprawa relacji z mediami, samorządami, uczelniami, społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i branżowymi, instytucjami otoczenia-biznesu, sektorem publicznym,
 8. Wzrost zainteresowania marką firmy, organizacji, osoby przez liderów opinii publicznej,
 9. Istotny wpływ na wynik finansowy,
 10. Rozwój kultury informacji co wpływa na wskaźniki reputacji, wizerunku firmy, organizacji i osoby w oczach Interesariuszy.

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze oraz dynamika zmian technologicznych nieustannie kształtują CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu). Zmiany społeczne i wyzwania gospodarcze nakładają na firmy, organizacje i indywidualne osoby zobowiązania zarówno w wymiarze ekonomiczno-prawnym jak i społecznym. Nieustanna potrzeba budowy nowej jakości staje się wymogiem, którego oczekują nie tylko indywidualne osoby, ale całe społeczności. Dlatego tak ważne jest umiejętne zarządzanie zarówno materialną jak i tzw. niematerialną sferą działalności przedsiębiorstwa. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu wydaje się być naturalnym kierunkiem na drodze strategicznego wyboru przyszłości działania, przed którym stoją współczesne firmy, organizacje i indywidualne osoby.

Przyszosc CSR

Jaka jest przyszłość CSR?

Siła koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu tkwi w sposobie prowadzenia biznesu oraz wizji jego przyszłości. Przyszłość należy do CSR – mówią jedni. Inni zaś dodają, że jej skuteczność zależy od systemów wartości, które uznawać będzie świat w XXI wieku. Pewnej wiedzy dostarczają nam John Gerzema i Michael D’Antonio w książce pn. „Doktryna Ateny”. Autorzy dowodzą, że w wielu miejscach na świecie na znaczeniu zyskują tzw. kobiece wartości. Przeprowadzone przez autorów badania ukazują obraz świata, w którym głównymi aktorami będą takie wartości jak:

 • Otwartość na ludzi
 • Pokora
 • Szczerość
 • Cierpliwość
 • Empatia
 • Wiarygodność
 • Otwartość
 • Elastyczność
 • Bezbronność
 • Równowaga

W praktyce oznacza to konieczność odważnego kreowania innowacyjnych zdarzeń i procesów w przyszłości. Liderzy CSR powinni rozumieć postęp wynikający z oczekiwań konsumentów, akcjonariuszy, inwestorów, społeczności lokalnych i innych grup interesariuszy. CSR przyszłości może i powinien promować nowe style zarządzania i przywództwa. Nie oznacza to oczywiście braku polaryzacji. Wręcz przeciwnie. Ona jest potrzebna na styku branż, regionów, miast itd. Różnorodność tworzy wartość, bo uwzględnia skrajności wynikające z potrzeb jednostek i grup społecznych. Tu też jest miejsce dla CSR na miarę XXI wieku. Włączającego, mądrego i skutecznego stylu zarządzania, który buduje wartość biznesu i całych społeczeństw.

 

White leaf 2015, All rights reserved Realizacja: Empressia