Standardy AA 1000

AA 1000 - zestaw standardów zdefiniowanych przez międzynarodową organizację AccountAbility wspólnie z ekspertami branżowymi i interesariuszami. Założeniem tych wytycznych jest wsparcie przedsiębiorstw w efektywnym zarządzaniu działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju, etyki i kwestii społecznych.
Istnieją następujące trzy standardy:

  • AA1000 Zaangażowanie Interesariuszy (AccountAbility Stakeholder Engagement Standard -AA1000SES). Standard opisuje konkretne wytyczne w jaki sposób angażować interesariuszy. Dokument ten skierowany jest do firm, które chcą rozpocząć dialog z interesariuszami.
  • AA1000 Zasady Odpowiedzialności (AccountAbility Principles Standard - AA1000APS).  Standard pozwala określić, co firma już robi w tym zakresie, a co jeszcze mogłaby robić w celu zwiększenia swojej odpowiedzialności. Dodatkowo standard ten określa jakimi zasadami warto się kierować przy angażowaniu interesariuszy.
  • AA1000 Weryfikacja (AccountAbility Assurance Standard - AA1000AS). Standard pokazuje jak sprawdzić czy angażujemy interesariuszy zgodnie z przyjętymi zasadami.

Dialog z interesariuszami

To prowadzenie przez firmę otwartej komunikacji z grupami i/lub indywidualnymi osobami, mającymi pośredni lub bezpośredni wpływ na jej działalność. Szczery, systematyczny dialog jest podstawą skutecznej polityki CSR, ponieważ informacje zdobyte dzięki takiej formie  komunikacji odgrywają kluczową rolę w definiowaniu strategicznych założeń społecznej odpowiedzialności na poziomie całej organizacji. Znając oczekiwania poszczególnych interesariuszy, włączając ich w proces kreowania rozwiązań pomaga w budowaniu zaufania do firmy.

Interesariusze

To pojedyncze osoby lub grupy, które pośrednio lub bezpośrednio mają wpływ na działalność danej organizacji i na które dana organizacja również oddziałuje. Wśród interesariuszy wymienić można: pracowników, konsumentów, organizacje pozarządowe, akcjonariuszy, dostawców, społeczność lokalną, media, uczelnie, samorządy czy administracje rządową. Zgodnie z założeniami polityki odpowiedzialnego biznesu firma odpowiada przed interesariuszami za wyniki swoich działań i jednocześnie stara się umożliwiać im branie czynnego udziału w kreowaniu rozwiązań związanych z tymi działaniami. Cały proces powinien się opierać na budowaniu długotrwałych relacji, na zasadzie dialogu społecznego. Wsparciem dla firm w zarządzaniu relacjami z interesariuszami są m.in. standardy AA1000.

Fair Trade

To inaczej 'Sprawiedliwy Handel'. Według czterech największych sieci Sprawiedliwego Handlu na świecie 'FINE' jest to partnerstwo handlowe oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych i ochronę praw marginalizowanych producentów i pracowników najemnych szczególnie na ubogim Południu. Dzięki zdefiniowaniu jasnych standardów, których spełnienie pozwala na użycie odpowiedniego znaku graficznego na opakowaniu, konsumenci mogą mieć gwarancję, że produkty te zostały wyprodukowane z poszanowaniem praw człowieka.

Global Reporting Initiative (GRI)


To organizacja non-profit założona w 1997 roku w USA (obecnie siedziba mieści się w Amsterdamie) oparta na współpracy grupy interesariuszy. GRI zachęca wszystkie organizacje do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju i dąży do tego, aby raportowanie społeczne stało się dla wszystkich organizacji obowiązkowym działaniem, porównywalnym z raportowaniem finansowym. W tym celu opracowała jasne wytyczne dla mierzenia i raportowania wyników ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych, które rozpowszechnione są na całym świecie.

 

ISO 14001

Standard ISO, norma zarządzania środowiskowego, która pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe. Jako podstawę zakłada ona ciągłe doskonalenie w działaniach danej organizacji.

ISO 26000

Standard ISO, norma systematyzująca wiedzę z zakresu CSR. Definiująca jej ramy oraz przybliżająca jej podstawowe założenia. Według ISO 26000 na obszar społecznej odpowiedzialności biznesu składają się: ład korporacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, relacje z konsumentami i zaangażowanie społeczne.  Jednocześnie ISO 26000 jasno rozróżnia często używane zamiennie pojęcia "zrównoważonego rozwoju" i "odpowiedzialności społecznej".

Kampania społeczna

Zestaw działań zaplanowanych w konkretnym czasie i skierowanych do sprecyzowanej grupy docelowej. Ich celem jest edukacja, podniesienie świadomości, zmiany myślenia lub zachowania wobec określonego problemu społecznego.

Kodeks etyczny

Zbiór zasad i wartości etycznych, które łączą pracowników i wyznacza standardy postępowania.  Kodeks wspiera pracowników we właściwym wypełnianiu obowiązków zawodowych. Wskazuje również na zasady jakie powinny obowiązywać w relacjach z partnerami zewnętrznymi, a także pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą. 

Łańcuch dostaw

To przepływ materiałów, wyrobów gotowych, informacji oraz pieniądza od momentu pozyskania surowców do produkcji, do momentu konsumpcji wyrobu finalnego przez końcowego konsumenta oraz otrzymania zapłaty przez uczestników tego procesu. Odpowiedzialność organizacji w jej łańcuchu dostaw polega na świadomym przestrzeganiu zasad odpowiedzialnej współpracy i wymiany handlowej, monitoringu nieetycznych działań, edukacji, świadomych wyborach partnerów biznesowych, którzy przestrzegają standardów akceptowalnych przez obie strony.

NGO (ang. Non Governmental Organization)

Organizacja pozarządowa. Zgodnie z definicją jest to dobrowolna grupa obywateli działająca w celu niekomercyjnym, zorganizowana na szczeblu narodowym lub międzynarodowym. Za NGO uznaje się m.in.: stowarzyszenia zawodowe, fundacje, organizacje religijne, grupy kobiece i młodzieżowe i stowarzyszenia mające na celu m.in. rozwój i ochronę praw człowieka czy organizacje ochrony środowiska. Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości).

Raport Społeczny, raport CSR

Dokument strategiczny prezentujący w jasny i przejrzysty sposób informacje na temat podejścia do zarządzania firmą, dane ekonomiczne, społeczne i środowiskowe związane z jej działalnością. Stworzenie raportu jest oznaką dążenia przedsiębiorstwa do transparentności działań i odpowiedzialności rozumianej jako wywiązanie się z obowiązku informacyjnego wobec interesariuszy, wyjaśnienia im decyzji i działań operacyjnych. Jest także świadomym kierunkiem rozwoju firmy w oparciu o zasady odpowiedzialności.

Reputacja

To suma opinii, poglądów i osądów na temat danej organizacji, firmy lub osoby. Określa stopień zaufania lub nieufności wobec danej podmiotu. Pojęcie reputacji definiowane jest w różny sposób, może być efektem brandingu, dla otoczenia biznesu oznacza wartość niematerialną i odzwierciedlenie działań firmy. Reputacja w środowisku społecznym może być dobra albo zła, można ją zyskać lub stracić.

Respect Index

Indeks spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, efektywnie włączających politykę społecznej odpowiedzialności do strategii zarządzania firmą. Założeniem indeksu jest promocja najwyższych standardów zarządzania w kwestiach ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności Respect Indeks, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów.

SA8000 (Social Accountability 8000)

Międzynarodowa norma określająca odpowiedzialność społeczną organizacji, która skupia się głównie na aspektach społecznych i ekologicznych. Norma została stworzona z myślą o przedsiębiorstwach dowolnej branży z całego świata, stąd jej uniwersalny charakter.

Ślad węglowy (ang. carbon footprint)

To ilość gazów cieplarnianych emitowanych przez organizację, dany proces lub produkt. Jest on wyrażony w ekwiwalentach dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu. Poznanie poziomu emisji dwutlenku węgla to pierwszy krok umożliwiający organizacji skutecznie zarządzać emisją. W codziennej praktyce biznesowej określa się go na podstawie takich parametrów jak m.in.: zużycie paliwa, produkcja papieru, podróże służbowe i rodzaj transportu, emisje spalin, zużycie wody czy energii elektrycznej.

UN Global Compact

Największa na świecie inicjatywa ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Norma definiuje 10 zasad. Każda firma przyłączająca się do programu Global Compact zobowiązuje się do ich przestrzegania. W  globalnej gospodarce włączenie zasad Global Compact do strategii i sposobów działania firm ma uzasadnienie ekonomiczne.  Global Compact nie jest substytutem działań rządów, ale daje możliwość pełnienia przez firmy roli liderów w ich dobrze pojętym interesie.

Wolontariusz

To osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia niesie pomoc oraz angażuje się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Taka osoba działa w ramach firm, organizacji, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, placówek kultury, sportu i wielu innych organizacjach.

Wolontariat pracowniczy i/lub kompetencyjny

Polega na angażowaniu się pracowników firm w dobrowolną działalność przedsiębiorstwa na rzecz potrzebujących oraz otaczającego go społeczeństwa. Polega na działaniach związnych z dzieleniem się ekspercką wiedzą i doświadczeniami dla wspólnego dobra oraz podnoszenia kompetencji uczestników warszatów, prelekcji czy wykładów.

Wpływ środowiskowy

Wpływ jaki wywiera dana organizacja poprzez swoje działania, wyroby lub usługi na środowisko naturalne.

Zaangażowanie społeczne

Świadomy udział przedsiębiorstwa/organizacji w życiu społecznym. Może ono przybierać różne formy np. działania dobroczynne, inwestycje społeczne, współpraca z partnerem społecznym, edukacja dzieci i dorosłych, współpraca z uczelniami, sponsoring, udział w kampanii społecznej. Ważne jest nie tylko zaangażowanie ale także efektywny pomiar i ewaluacja tych działań. Zaangażowanie społeczne bardzo często przyczynia się do rozwiązywania lokalnych i ponadregionalnych problemów społecznych.

White leaf 2015, All rights reserved Realizacja: Empressia