Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne można określić jako pewien unikalny dla danej firmy, organizacji czy osoby proces wsparcia kierunków zarządzania, którego istotą jest opracowanie i wdrożenie takiej strategii, która zapewni tym podmiotom sukces w wymiarze finansowym, rynkowym, społecznym, środowiskowym.

W praktyce doradztwo strategiczne oznacza wsparcie kadry menadżerskiej w firmie, w celu podejmowania takich decyzji, które dostosowują i przygotowują organizację do konkretnych wyzwań i potrzeb rynku. Doradztwo strategiczne jest ponadto odpowiedzią na wyzwanie o charakterze długoterminowego przewidywania i wnioskowania co do przyszłych wydarzeń.

Elementy składowe doradztwa strategicznego

Pojęcie doradztwa strategicznego nierozerwalnie łączy się z budową strategii odpowiedzialności społecznej. Strategia CSR - jak każda biznesowa strategia - opiera się o fundament strategicznego wsparcia, zarządzania i planowania. Każdy dokument o charakterze całościowym, nadrzędnym i unikalnym zawiera tzw. części składowe, będące filarami przyszłego rozwiązania na poziomie całej organizacji. A więc mówiąc o doradztwie strategicznym wspieramy firmy, organizacjie i osoby w poznaniu i rozumieniu:

  • Trendów rynkowych i społeczno-gospodarczo-kulturowych,
  • Otoczenia prawnego i regulacyjnego,
  • Zmian politycznych,
  • Zachowania całych społeczności i wybranych grup wpływu,
  • Norm i zasad na poziomie wartości kraju, regionu czy subregionu,
  • Różnic kulturowych,
  • Zmian demograficznych,
  • Zmian i trendów technologicznych.

Wsparcie na poziomie organizacji

Budowa rozwiązań strategicznych w firmie czy organizacji wymaga od jej pracowników kooperacji na każdym szczeblu zarządzania. Ważna jest jedność i synergia działań skupiona wokół najważniejszego zadania, celu. Kierunków i form zarządzania strategicznego jest wiele (strategia integracji poziomej, dywersyfikacji, przetrwania, rozwoju rynku, produktu, usługi, CSR, HR, komunikacji, zarządzania zmianą, ryzykiem etc.). Bez względu na rodzaj wsparcia i obranej strategii priorytetem jest wyznaczenie celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych. One wspierają biznes, ułatwiają pomiar efektywności przyjętych rozwiązań oraz zapewniają długoterminowe funkcjonowanie firm, organizacji i osób na rynku.

Doradztwo CSR

Doradztwo strategiczne w zakresie CSR

Zwieńczeniem, często bardzo długiego procesu, budowy strategii odpowiedzialności społecznej jest jej wdrożenie w organizacji. Etap szczególnie ważny z punktu widzenia powodzenia realizacji jej zapisów. Co więc zrobić, by praktyczne działania odzwierciedlały zamierzenia sformułowane w nowym dokumencie strategicznym? Jest kilka kluczowych kwestii. Jedną z nich jest elastyczność. Rozumiana w kategoriach otwartości na zmiany i różnorodne sposoby myślenia interesariuszy wewnętrznych. Kolejna ważna kwestia dotyka sfery komunikacji. Warto czytać znaki języka werbalnego i niewerbalnego. Warto korzystać ze sprawdzonych i innowacyjnych narzędzi dotarcia do grup docelowych. W dalszej kolejności wytrwałość. Bez twardej głowy trudno nam będzie „bronić swoich racji”. Pamiętaj, że spisana uprzednio strategia otwiera „prawie” wszystkie drzwi w organizacji. To właśnie dlatego nie możemy zwolnić się z obowiązku nieustannego poszukiwania najlepszych rozwiązań. Bez wątpienia system znaków, procedur, opisów zjawisk panujących w firmie może, choć nie musi, być kolejną przeszkodą na drodze praktycznej realizacji zapisów strategii CSR. Po drodze prawdopodobnie otrzemy się jeszcze o specyfikę kultury organizacyjnej, realiów finansowych, odniesień działu ryzyka czy potrzeb „opowiedzenia historii naszego CSR” przez dział komunikacji zewnętrznej. No i wreszcie jedna z najistotniejszych kwestii – ludzie w organizacji. To nasi ambasadorzy lub przeciwnicy. Poniosą rozwiązanie lub nawet się po nie, nie schylą. Tu niezwykle istotna jest rola lidera CSR. Osoby spajającej i koordynującej mnóstwem drobnych wątków. Wątków ważnych bo wspierających zapisy strategii w praktyce.

White leaf 2015, All rights reserved Realizacja: Empressia